"TPT"

 

Statut Towarzystwa

Rozdział   I
Przepisy Ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach, zwanym dalej Towarzystwem.

§2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Bełżyce.
Adres: 24 - 200 Bełżyce. Ul. Tysiąclecia 36.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

1.   Towarzystwo posiada osobowość prawną
2.   Używa pieczątki podłużnej z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach. 24-200 Bełżyce. Ul. Tysiąclecia 36.

 

§5

Towarzystwo jest stowarzyszeniem samodzielnym, niezależnym od jakichkolwiek organizacji i ugrupowań i działa zgodnie z postanowieniami swojego Statutu. Uznając zasady ustrojowe określone Konstytucją RP Towarzystwo kieruje się w życiu wewnętrznym normami demokratycznymi a realizując swe zadania ma na uwadze dobro społeczne.

§6

1.   Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2.   Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§7

Celem działalności Towarzystwa jest:
1.   Poznawanie i utrwalanie oraz popularyzowanie tradycji kulturalnych Bełżyc i okolic.
2.   Popieranie, podejmowanie i rozwijanie bieżących inicjatyw indywidualnych i zbiorowych zmierzających do ożywienia kulturalnego miasta i okolic.
3.   Organizowanie imprez kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem kultury teatralnej.
4.   Integrowanie środowisk twórczych.

§8

Zakreślone cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1.   Wspólpracę z organami władzy i administracji, samorządem lokalnym, instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi oraz innymi organizacjami istniejącymi na terenie działania Towarzystwa.
2.   Wyzwalanie, pobudzanie i organizowanie aktywności obywatelskiej w działaniu na rzecz rozwoju kultury miasta i okolic.
3.   Organizowanie konkursów, wystaw i pokazów dotyczących różnych ważnych dla rozwoju kulturalnego spraw.
4.   Organizowanie działalności konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno - kulturalnym.
5.   Wykorzystanie prasy i innych środków masowego przekazu do celów statutowych Towarzystwa

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9

1.   Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a-  członków zwyczajnych.
b-  członków wspierających.
2.   Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
3.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§10

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.   Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2.   Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa.
3.   Korzystania ze wszystkich urządzeń będących własnością Towarzystwa
4.   Uczestniczenia we wszystkich imprezach Towarzystwa.
5.   Odwoływania się od decyzji władz Towarzystwa dotyczących jego spraw aż do Walnego Zebrania.
6.   Innych działań wynikających postanowień niniejszego Statutu.

§11

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1.   Realizowania celów statutowych Towarzystwa poprzez aktywny udział w jego pracach oraz troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa.
2.   Przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
3.   Propagowania idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków.
4.   Regularnego opłacania składek członkowskich.

§12

1.   Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10.
2.   Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Towarzystwa.
3.   Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust.2

§13

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Towarzystwa.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, poprzez wykluczenie
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy.
4. Postępowania sprzecznego z zasadami Towarzystwa, poprzez wykluczenie.

§14

1. W przypadku określonym w §13 ust 3 i 4 orzeka Zarząd Towarzystwa podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu z członkowstwa w Towarzystwie.
3. Do osób , którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§15

1. Władzami Towarzystwa są:
a- Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem
b- Zarząd.
c- Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania
3. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
4. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że Statut stanowi inaczej.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków.

§16

W wypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. W tym wypadku decyzję podejmuje Walne Zebranie.

§17

Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b- z głosem doradczym - członkowie wspierający

§18

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, w terminie do końca grudnia.
3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący - jako osoba odpowiedzialna za cały przebieg zebrania, zastępca , sekretarz , członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w glosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków na okres obrad spośród członków Towarzystwa, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania , Zarząd powiadamia co najmniej na trzydzieści dni przed terminem zebrania. Te same zasady dotyczą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
9. W wypadku nieobecności wymaganej w § 15 pkt.9 liczby członków Towarzystwa , Prezes Zarządu zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie . Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w tym trybie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
2. uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa,
3. wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
5. podejmowanie i uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających trzydzieści tysięcy złotych.
8. Rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, nie zastrzeżonych dla innych organów Towarzystwa.

§20

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a- z własnej inicjatywy
b- na żądanie Komisji Rewizyjnej
c- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§21

W wypadku określonym w § 20 ust.1 lit. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu trzydziestu dni od daty zgłoszenia żądania.

 
Joomla free templates, best business hosting.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Szukaj

Mała galeria

IMG_9555.JPG